Φωτογραφίες από την Αγία Γη - Photos from the Holy Land

Ειδήσεις, Περιγραφές, Φωτογραφίες, Εμπειρίες προσκυνητών, Επισκέψεις, Βίοι Αγίων Γερόντων

Συντονιστές: Anastasios68, Νίκος, johnge

Άβαταρ μέλους
ORTHODOXIA
Δημοσιεύσεις: 355
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 27, 2012 3:09 pm
Τοποθεσία: Ομάδα Διαχείρισης

Re: Φωτογραφίες από την Αγία Γη - Photos from the Holy Land

Δημοσίευσηαπό ORTHODOXIA » Πέμ Σεπ 13, 2012 5:45 pm

Εικόνα

Σάββατο 30/10/2010-Τμήμα του τείχους της Ιερουσαλήμ ανάμεσα στη πύλη Δαυΐδ και στην Πύλη της Σιών.

"Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιὼν, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ.Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα.Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους, καὶ ἐλέησόν με ὁ Θεός."(Από τον Ν. Ψαλμό)

Saturday 30/10/2010-Aspect of Jerusalem's city wall-part between King David's Gate (Jaffa) and Zion Gate.

"Do good in Thy good pleasure unto Zion; build Thou the walls of Jerusalem.Then shalt Thou be pleased with the sacrifices of righteousness, with burnt offering and whole burnt offering; then shall they offer bullocks upon Thine altar. " (from 51th psalm 21th KJB).Άβαταρ μέλους
ORTHODOXIA
Δημοσιεύσεις: 355
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 27, 2012 3:09 pm
Τοποθεσία: Ομάδα Διαχείρισης

Re: Φωτογραφίες από την Αγία Γη - Photos from the Holy Land

Δημοσίευσηαπό ORTHODOXIA » Πέμ Σεπ 13, 2012 5:46 pm

Εικόνα

Κυριακή 31/10/2010-Πύργοι και επάλξεις του τείχους της Ιερουσαλήμ στο σημείο της αρχαίας ακρόπολης του Δαυΐδ,πλησίον της πύλης της Γιάφφας.

ῼδὴ τῶν ἀναβαθμῶν.Ψαλμός ΡΚΑ' (121)

ΕΥΦΡΑΝΘΗΝ ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι μοι· εἰς οἶκον Κυρίου πορευσόμεθα. 2 ἑστῶτες ἦσαν οἱ πόδες ἡμῶν ἐν ταῖς αὐλαῖς σου, ῾Ιερουσαλήμ. 3 ῾Ιερουσαλὴμ οἰκοδομουμένη ὡς πόλις, ἧς ἡ μετοχὴ αὐτῆς ἐπὶ τὸ αὐτό. 4 ἐκεῖ γὰρ ἀνέβησαν αἱ φυλαί, φυλαὶ Κυρίου, μαρτύριον τῷ ᾿Ισραήλ, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματι Κυρίου· 5 ὅτι ἐκεῖ ἐκάθισαν θρόνοι εἰς κρίσιν, θρόνοι ἐπὶ οἶκον Δαυΐδ. 6 ἐρωτήσατε δὴ τὰ εἰς εἰρήνην τὴν ῾Ιερουσαλήμ, καὶ εὐθηνία τοῖς ἀγαπῶσί σε· 7 γενέσθω δὴ εἰρήνη ἐν τῇ δυνάμει σου καὶ εὐθηνία ἐν ταῖς πυργοβάρεσί σου. 8 ἕνεκα τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τῶν πλησίον μου, ἐλάλουν δὴ εἰρήνην περὶ σοῦ· 9 ἕνεκα τοῦ οἴκου Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἐξεζήτησα ἀγαθά σοι.

(εκδ.Αποστολικής Διακονίας Εκκλ. Ελλάδος)

Sunday 31/10/2010-Towers and ramparts of Jerusalem city wall-area of the ancient akropolis of King David near the homonymous gate.

Psalm 122 (NIV edition)

I rejoiced with those who said to me,"Let us go to the house of the LORD."Our feet are standing in your gates, O Jerusalem.Jerusalem is built like a city that is closely compacted together.That is where the tribes go up, the tribes of the LORD, to praise the name of the LORD according to the statute given to Israel.There the thrones for judgment stand, the thrones of the house of David.Pray for the peace of Jerusalem: "May those who love you be secure.May there be peace within your walls and security within your citadels."For the sake of my brothers and friends, I will say, "Peace be within you." For the sake of the house of the LORD our God, I will seek your prosperity.Άβαταρ μέλους
ORTHODOXIA
Δημοσιεύσεις: 355
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 27, 2012 3:09 pm
Τοποθεσία: Ομάδα Διαχείρισης

Re: Φωτογραφίες από την Αγία Γη - Photos from the Holy Land

Δημοσίευσηαπό ORTHODOXIA » Πέμ Σεπ 13, 2012 5:47 pm

Εικόνα

Τρίτη 02/10/2010-Άποψη του νότιου τμήματος των τειχών της Ιερουσαλήμ.

Tuesday 02/10/2010-Aspects of the southern part of Jerusalem city wall.Άβαταρ μέλους
ORTHODOXIA
Δημοσιεύσεις: 355
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 27, 2012 3:09 pm
Τοποθεσία: Ομάδα Διαχείρισης

Re: Φωτογραφίες από την Αγία Γη - Photos from the Holy Land

Δημοσίευσηαπό ORTHODOXIA » Πέμ Σεπ 13, 2012 5:47 pm

Εικόνα

Πέμπτη 04/11/2010-Στις επάλξεις του τείχους της Ιερουσαλήμ...

"ἐγὼ τεῖχος, καὶ μαστοί μου ὡς πύργοι· ἐγὼ ἤμην ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν ὡς εὑρίσκουσα εἰρήνην" (Ἄσμα Ἀσμάτων 8,10)

Thursday 04/11/2010-On Jerusalem city-wall...

"I am a wall, and my breasts are like towers. Thus I have become in his eyes like one bringing contentment." (Song of Solomon 8,10-NIV version)Άβαταρ μέλους
ORTHODOXIA
Δημοσιεύσεις: 355
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 27, 2012 3:09 pm
Τοποθεσία: Ομάδα Διαχείρισης

Re: Φωτογραφίες από την Αγία Γη - Photos from the Holy Land

Δημοσίευσηαπό ORTHODOXIA » Πέμ Σεπ 13, 2012 5:47 pm

Εικόνα

Πέμπτη 11/11/2010-Πύλες της Ιερουσαλήμ-Πύλη όγδοη-Η Χρυσή Πύλη.Κοντινή άποψη.

"...ἀνοίξατε, ἀνοίξατε δὴ τὴν πύλην, μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν ποιῆσαι ἔτι ἰσχὺν ἐν ᾿Ισραὴλ κατὰ κράτος κατὰ τῶν ἐχθρῶν, καθὰ καὶ σήμερον ἐποίησε..." (Ἱουδίθ 13,11).

Thursday 11/11/2010-Gates of Jerusalem-Gate Final-Golden Gate.Close view.

"... Open, open now the gate: God, even our God, is with us, to shew his power yet in Jerusalem, and his forces against the enemy, as he hath even done this day..." (Judith 13,11).Άβαταρ μέλους
ORTHODOXIA
Δημοσιεύσεις: 355
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 27, 2012 3:09 pm
Τοποθεσία: Ομάδα Διαχείρισης

Re: Φωτογραφίες από την Αγία Γη - Photos from the Holy Land

Δημοσίευσηαπό ORTHODOXIA » Πέμ Σεπ 13, 2012 5:48 pm

Εικόνα

Πέμπτη 18/11/2010-Eισήλθαμε από την Πύλη Δαυΐδ (Γιάφφας) στην Αγία Πόλη.Το πρώτο που συναντούμε είναι η Citadel, ένα τμήμα της αρχαίας Ακρόπολης του Δαυΐδ (το συγκρότημα στα δεξιά από την πύλη).

"ΚΑΙ παραγίνονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ ᾿Ισραὴλ πρὸς Δαυὶδ εἰς Χεβρὼν καὶ εἶπαν αὐτῷ· ἰδοὺ ὀστᾶ σου καὶ σάρκες σου ἡμεῖς·3 καὶ ἔρχονται πάντες οἱ πρεσβύτεροι ᾿Ισραὴλ πρὸς τὸν βασιλέα εἰς Χεβρών, καὶ διέθετο αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς Δαυὶδ διαθήκην ἐν Χεβρὼν ἐνώπιον Κυρίου, καὶ χρίουσι τὸν Δαυὶδ εἰς βασιλέα ἐπὶ πάντα ᾿Ισραήλ. 4 υἱὸς τριάκοντα ἐτῶν Δαυὶδ ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν καὶ τεσσαράκοντα ἔτη ἐβασίλευσεν, 5 ἑπτὰ ἔτη καὶ μῆνας ἓξ ἐβασίλευσεν ἐν Χεβρὼν ἐπὶ τὸν ᾿Ιούδαν καὶ τριάκοντα τρία ἔτη ἐβασίλευσεν ἐπὶ πάντα ᾿Ισραὴλ καὶ ᾿Ιούδαν ἐν ῾Ιερουσαλήμ."
( Βασιλειών Β΄ 5,1,3-5).

Thursday 18/11/2010-We have entered Jerusalem via Jaffa gate.Το our right stands the "Citadel" a part of King David's Akropolis.

"1 All the tribes of Israel came to David at Hebron and said, “We are your own flesh and blood. 3 When all the elders of Israel had come to King David at Hebron, the king made a covenant with them at Hebron before the LORD, and they anointed David king over Israel.4 David was thirty years old when he became king, and he reigned forty years. 5 In Hebron he reigned over Judah seven years and six months, and in Jerusalem he reigned over all Israel and Judah thirty-three years. "
(Samuel 2 5,1,3-5 NIV ed).Άβαταρ μέλους
ORTHODOXIA
Δημοσιεύσεις: 355
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 27, 2012 3:09 pm
Τοποθεσία: Ομάδα Διαχείρισης

Re: Φωτογραφίες από την Αγία Γη - Photos from the Holy Land

Δημοσίευσηαπό ORTHODOXIA » Πέμ Σεπ 13, 2012 5:48 pm

Εικόνα

Παρασκευή 19/11/2010-Μετά την πύλη της Γιάφφας: Ο Κεντρικός δρόμος που οδηγεί στο κέντρο της παλαιάς πόλης.

Friday 19/11/2010-After Jaffa gate: Τhe main road leading to the Old City center.Άβαταρ μέλους
ORTHODOXIA
Δημοσιεύσεις: 355
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 27, 2012 3:09 pm
Τοποθεσία: Ομάδα Διαχείρισης

Re: Φωτογραφίες από την Αγία Γη - Photos from the Holy Land

Δημοσίευσηαπό ORTHODOXIA » Πέμ Σεπ 13, 2012 5:48 pm

Εικόνα

Σάββατο 20/11/2010-Στρίβοντας δεξιά στην προηγούμενη κεντρική οδό συναντούμε την είσοδο της Citadel,του σωζομένου τμήματος της αρχαίας Ακροπόλεως του Δαυΐδ.

"6 Καὶ ἀπῆλθε Δαυὶδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ εἰς Ιερουσαλὴμ πρὸς τὸν ᾿Ιεβουσαῖον τὸν κατοικοῦντα τὴν γῆν....7 καὶ κατελάβετο Δαυὶδ τὴν περιοχὴν Σιὼν (αὕτη ἡ πόλις τοῦ Δαυίδ)....9 καὶ ἐκάθισε Δαυὶδ ἐν τῇ περιοχῇ, καὶ ἐκλήθη αὕτη ἡ πόλις Δαυίδ· καὶ ᾠκοδόμησεν αὐτὴν πόλιν κύκλῳ ἀπὸ τῆς ἄκρας καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ. 10 καὶ διεπορεύετο Δαυὶδ πορευόμενος καὶ μεγαλυνόμενος, καὶ Κύριος παντοκράτωρ μετ᾿ αὐτοῦ."
(Βασιλειών Β΄ 5 στιχ 6,7,9,10)

Saturday 20/11/2010-Following the main road to the old city center and turning right we find the entrance of Citadel,a part of King David's ancient akropolis.

6 The king and his men marched to Jerusalem to attack the Jebusites, who lived there...7 Nevertheless, David captured the fortress of Zion—which is the City of David...9 David then took up residence in the fortress and called it the City of David. He built up the area around it, from the terraces[b] inward. 10 And he became more and more powerful, because the LORD God Almighty was with him."
(Samuel 2 5.6,7,9,10-NIV ed)Άβαταρ μέλους
ORTHODOXIA
Δημοσιεύσεις: 355
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 27, 2012 3:09 pm
Τοποθεσία: Ομάδα Διαχείρισης

Re: Φωτογραφίες από την Αγία Γη - Photos from the Holy Land

Δημοσίευσηαπό ORTHODOXIA » Πέμ Σεπ 13, 2012 5:49 pm

Εικόνα

Παράθυρα στην Αγία Γη-Δευτέρα 22/11/2010 - Ακρόπολη του Δαυΐδ-εσωτερικό

"10 καὶ θήσομαι τόπον τῷ λαῷ μου τῷ ᾿Ισραὴλ καὶ καταφυτεύσω αὐτόν, καὶ κατασκηνώσει καθ᾿ ἑαυτὸν καὶ οὐ μεριμνήσει οὐκέτι ...καὶ ἀναπαύσω σε ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν σου"
(Βασιλειών Β΄ 7.10,11)

Windows to Holy Land-Monday 22/11/2010 - Citadel-interior

"10 And I will provide a place for my people Israel and will plant them so that they can have a home of their own and no longer be disturbed... I will also give you rest from all your enemies."
(Samuel 2 7.10-11 NIV ed)Άβαταρ μέλους
ORTHODOXIA
Δημοσιεύσεις: 355
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 27, 2012 3:09 pm
Τοποθεσία: Ομάδα Διαχείρισης

Re: Φωτογραφίες από την Αγία Γη - Photos from the Holy Land

Δημοσίευσηαπό ORTHODOXIA » Πέμ Σεπ 13, 2012 5:49 pm

Εικόνα

Παράθυρα στην Αγία Γη-Τρίτη 23/11/2010 - Ακρόπολη του Δαυΐδ-άποψη από ψηλά

"ΚΑΙ ἐγένετο ὅτε ἐκάθισεν ὁ βασιλεὺς ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ Κύριος κατεκληρονόμησεν αὐτὸν κύκλῳ ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ τῶν κύκλῳ..." (Βασιλειών Β΄7,1)

Windows to Holy Land-Tuesday 23/11/2010 - Citadel-view from adove

"1 After the king was settled in his palace and the LORD had given him rest from all his enemies around him.." (Samuel 2 7,1)
Επιστροφή στο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: 1 και 0 επισκέπτες