Σελίδα 1 από 1

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑ

Δημοσιεύτηκε: Παρ Ιαν 30, 2015 8:51 pm
από Φωτεινή
Εικόνα

Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου.......

θεός Κύριος........

Ήχος δ Ο υψωθείς εν τω Σταυρό

Τους προστρέχοντας τη θερμή Σου πρεσβεία και προσκυνούντας την σεπτή Σου εικόνα εν πίστει Μήτερ ημών Εικοσιφοίνισαα. πάντας διαφύλασσε απειλών και κινδύνων και δεινών και θλίψεων και φρικτών νοσημάτων και προς την πίστην την αληθινήν στρέψον αυτούς. ω Μήτερ Πανάχραντε.

Δόξα Πατρί & Υιώ και Αγίω Πνευματι.......

Τη Θεοτόκο εκτενώς νυν προσδράμομεν........
Και νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Ου σιωπήσομεν ποτέ Θεοτόκε........

Ο Ν' Ψαλμός και Ήχος Πλ. δ Υγράν διοδεύσας

Υπεραγία θεοτόκε σώσον ημάς

Ω Μήτερ Πανάχραντε τον Χριστού, πως επιχειρήσω ιστορήσαι Σας δωρεάς, αι βλυζουν εκ της Σης εικόνος. ως ποταμός συνεχής θείας χάριτος!

Υπεραγία θεοτόκε, σώσον ημάς

Ραδίως Εικών Σου η θαυμαστή πάλαι ετυπώθη θεία χάριτι. ω Σε¬πτή. άνευ ανθρώπινης βοήθειας άνευ ζωγράφου, χρωστήρος και χρώμα¬τος!

Υπεραγία θεοτόκε, σώσον ημάς

Ακτίνας φωτός θεία Σου εικών εξέπεμψε πάλαι τοις πιστοίς Σου ω Θαυμαστή, ακτίνας φωτός κοκκίνου. και εξ αυτού ονομάσθη «Εικοσιφοίνισσα»


Δόξα Πατρί & Υιώ και Αγίω Πνενματι

Πως Σου τα'θαυμάσια εξειπείν δυνήσομαι Κόρη: Θεραπείες ποικί¬λες γαρ εκ της Σης αχειροποιήτου εικόνος ως εκ πηγής αστείρευτου πηγάζουσιν!

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν

Τη θεία Μονή Σου προστρέχω νυν. Πανάχραντε Κόρη και λαμβάνω τας δωρεάς εκ της Σης αχειροποιήτου εικόνος, Εικοσιφοίνισσα Δέσποι¬να Μήτερ μας!

Ωδή γ! Ουρανίας αψίδος

Υπεραγία θεοτόκε, σώσον ημάς!

Εχαρίσω τοις πάσιν, Εικοσιφοίνισσα. προβλημάτων την λύσιν και την εκπλήρωσιν των αιτημάτων τους, ω Θεοτόκε Παρθένε, ότι χάριν δέ¬χονται εκ της; εικόνος Σου!

Υπεραγία θεοτόκε, σώσον ημάς

Η μονή Σου ω Κόρη, πάσαν την περιοχήν του όρους Παγγαίου διαφυλάσσει νυν, ήν σώζε πάντοτε Εικοσιφοίνισσα Μήτερ ταις θερμαίς πρεσβείαις Σου προς τον Σωτήρα μας!

Λόξα Πατρί & Υιώ και Αγίω Πνενματι

Πάσα θλίψις και νόσος απομακρύνεται εκ παντός πιστού Σου Παρ¬θένε. τη επισκέψειΣου όθεν οι πάσχοντες εκ της οδύνης λυθέντεςχαίροντες κηρύττουσι τα Μεγαλεία Σου!

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν

Ώσπερ ήλιος λάμπει η Ση Εικών, Άχραντε και ταις του φοτός Σου ακτίσι φωτίζει άπαντας, Εικοσιφοίνισσα Παρθένε Μήτερ Κυρίου, ήνπερ και οι Άγγελοι φόβω δοξάζουσιν!

Εισάκουσον, Εικοσιφοίνισσα Μήτερ Θεογεννήτωρ, τας ικεσίας. Παρθένε, των δούλιον Σου και λύτρωνε εκ παντοίων κινδύνων!

Επίβλεψον εν ευμενεία. Πανύμνητε Θεοτόκε, επί την εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν και ίασε της ψυχής μου το άλγος!

Ήχος β Πρεσβεία θερμή

Πρεσβεία θερμή και φοβερόν προπύργιον. λιμήν ασφαλής υπάρ¬χεις ημίν Δέσποινα - όθεν βοωμεν Σοι πράϋνον τας εφόδους εχθρού του αρχεκάκου και εν ειρήνη φύλαττε ημάς. Εικοσιφοίνισσα Μήτερ πρεσβείαις Σου!

Ωδή Δ Εισακήκοα Κύριε

Υπεραγία θεοτόκε, σώσον ημάς

Στης Ελλάδος τα πέρατα. η θαυματουργός Εικών Σου τεθρύληται και αυτήν επικαλούνται νυν πάντες οι πιστοί Εικοσιφοίνισσα!

Υπεραγία θεοτόκε, σώσον ημάς

Γερμανω τω πιστότατω. Μήτερ, ανεφάνης το πάλαι λάμπουσα και την θείαν Εικόνα Σου τούτω εδωρήσω αχειροποίητον!

Δόξα Πατρί & Υιώ και Αγίω Πνενματι

Τις Σου Κόρη το όνομα εν ανάγκη πάση επεκαλέσατο και αυτού ουχ ευμενέστατα αίτησιν εδέχθης. Εικοσιφοίνισσα!

Και νυν και αεί και εις τονς αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Της Χανούμισσας αίτησιν, Μήτερ απεδέχθης ως πολυεύσπλαχνος και το τέκνον της θεράπευσες την θερμήν της πίστιν ανταμοίβουσα!

Ωδή Ε Φώτισον ημάς

Πως Σου την μορφήν ατενίσω ο ανάξιος, ω Πανάχραντε Μητέρα του Θεού, οφθαλμοίς μου ρυπαροίς Σε την Πανάσπιλον.

Υπεραγία θεοτόκε, σώσον ημάς

Χαίρε Κραταιά, της Εικόνος Σου τα θαύματα πάσα η Ελλάς κηρύτ¬τει νυν. Μήτερ Θεού, ότι πλήθος των πιστών Σου ευεργέτησας.

Δόξα Πατρί & Υιώ και Αγίω Πνεύματι

Αξιωματικούς των Βουλγάρων εξεδίωξας και σκληρήν ποινήν επέ¬βαλες τω θελήσαντι συλήσαι την Εικόνα Σου

Και νυν και αεί και εις τονς αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Γλυκυτάτη Σου, η μορφή ω Παντευλόγητε, φως και δύναμιν παρέ¬χει
τοις πιστοις εκδιώκουσα μακράν λύπας και θλίψεις τους.

Ωδή στ' Την δέησιν εκχεώ

Ατέκνοις τέκνα χάρισες, οραθείσα κατ' όναρ ω Κόρη αυτών την θλίψιν διώξασα Μήτερ και εις χαράν μετατρέψασα. Άχραντε. αλλ' εύρομεν Σε και ημείς εν ανάγκαις Μητέρα φιλόστοργον.

Υπεραγία θεοτόκε, σώσον ημάς

Ουκ έχομεν οι άθλιοι δούλοι Σου άλλην πλην Σου σκέπην και προσ¬τασίαν διό Σεμνή εν, καρδίας βοώμεν από κινδύνου παντός ελευθέρω¬σαν τους Σους ικέτας ταπεινώς τους τη Ση καταφεύγοντας χάριτι.

Λόξα Πατρί & Υιώ και Αγίω Πνενματι

Ως έσωσας εκ κινδύνου. Άχραντε, και εκ πάσης ασθένειας και πό¬νου, ούτω ημάς διαφύλαξον Κόρη εκ των παγίδων εχθρού του αλάστορος και διατήρησον αεί εν τελεία υγεία δυνάμει Σου.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Η χάρις Σου και φιλανθρωπία Σου τοις πιστοίς εδώρησε την Σήν ει¬κόνα, ίνα προστρέχουν οι πάντες οι εν ανάγκαις και εν πόνοις, κινδύνοις και θλίψεσιν και πάντες Σε καταφυγήν και παράκλησιν Κόρη ευρίσκουσιν.

Κύριε ελέησον (12 φορές)

Ήχος Β! Τα άνω ζητών

Πελάγη συμφορών του βίου ποντιζόμενοι και παντοίων παθών τρικυμίαις απειλούμενοι και δίνη περιπίπτοντες Παρθένε πειρασμών, εις Εικόνα Σου σεπτήν καταφεύγομεν θερμώς ως εις λιμένα εύδιον, έκτεινον ημίν χείρα ως Πέτρω ο Υιός Σου και κλυδωνίου εκ παντός ημάς Κόρη λύτρωσε.

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ (ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΔΟΥΚΑΝ)

Δόξα Πατρί & Υιώ...
Πάτερ, Λόγε Πνεύμα Τριας...
Ταις Εικοσιφοινίσσης...
Ελεήμων, ελέησον με ο Θεός...


Ήχος Πλ. Β' Όλην αποθέμενοι

Σκεπήν και βοήθειαν, κραταιάν προστασίαν και χαράς μας την πη¬γήν εν παντί τω βίω Σε Κόρη έχοντες εν πολλαίς θλίψεσιν και εν αρρωστίαις και σκανδάλοις τοις του όφειος. εκ πάσης Δέσποινα συμφοράς τε και μάστιγος ταχέως εκλυτρούμεθα τη Ση αρωγή και χρηστότητι όθεν μη ελείπης παρέχειν τας ιάσεις συμπαθως τοις προς την Σην αγαθότητα σπεύδουσιν Πανάχραντε.

Ωδή Ζ' Οι εκ της Ιουδαίος

Υπεραγία θεοτόκε, σώσον ημάς

Αιτούσιν εδωρήσω την τεκνοποιίαν Εικοσιφοίνισαα. αλλά και της ψυχής τους την ίασιν Παρθένε εχαρίσω πρεσβείαις Σου ίνα θερμώς ανυ¬μνούν Σεπτά Σου μεγαλεία.

Υπεραγία θεοτόκε, σώσον ημάς

Λοιμικής ασθενείας και πάσης άλλης βλάβης Εικοσιφοίνισσα. ούτω ημάς πιστούς Σου δούλους ω Θεοτόκε απολύτρωσε Δέσποινα, όπως υμνώμεν αεί σεπτά Σου μεγαλεία.

Δόξα Πατρί & Υιώ και Αγίω Πνεύματι

Του Βούλγαρου το θράσος ετιμώρησας Μήτερ και την κακίαν του ούτω καμάς εν πίστει σωστεί και ευλαβεία διατήρησον Δέσποινα ίνα δεχωμεθα πιστοί θερμήν Σου προστασίαν.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Η μόνη εις αιώνας αειπάρθενος Μήτηρ και προστασία μας Κυρία τον Αγγελον. Βασίλισσα του Κόσμου σκέπε και φύλαττε πάντας πιστούς οί Σε τιμούν γεραίρουν και δοξάζουν.

Ωδή Η Τον Βασιλέα

Από ποικίλων ασθενειών, ο Παρθένε, ημάς ρύσε θερμή Σου προσ¬τασία. ώσπερ τούτον Κόρη πολλούς ερρύσω πάλαι.

Υπεραγία θεοτόκε, σώσον ημάς

Πηγή θαυμάτων. Εικοσιφοίνισσα Μήτερ. η Εικών Σου ανεδείχθη εν τω κόσμο εξ ης οι διψώντες αρύωνται το νέκταρ.

Λόξα Πατρί & Υιώ και Αγίω Πνεύματι

Πάντας πιστούς Σου Συ βοηθάς Θεοτόκε και την χάριν και ίασιν παρέχεις ως Ύψιστου Μήτηρ η Κεχαριτωμένη.

Και νυν και αεί και εις τονς αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Τη προσταγή Σου Εικοσιφοίνισσα Μήτερ πειθαρχούσιν Αγγέλων αι τάξεις, αι βοηθούσιν πάντας τους Σε επικαλουμένους.

Ωδή θ Κυρίως Θεοτόκον

Υπεραγία θεοτόκε σώσον ημάς

Των Ορθοδόξων πλήθη σπεύσατε προθύμως προς Εικοσιφοινίσσης εικόνα την πάντιμον, ο ιατρός γαρ εν ταύτη μένει ο άμισθος.

Δόξα Πατρί & Υιώ και Αγίω Πνεύματι

Μόνην Σου την αγίαν όλων καταυγάζει η Σεβασμία Εικών Σου, Πανύμνητε και καταλάμπει τους ταύτην πιστώς γεραίροντας.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Εικόνι τη Αγία Εικοσιφοινίσσης οι εν κινδύνοις προσπέσατε άπαντες και των θαυμάτων την χάριν λήψεσθε άφθονον.

ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΓΑΑΥΝΑΡΙΑ

Εικοσιφοινίσσης τη θαυμαστή και σεπτή εικόνι νυν προσπέσωμεν αδελφοί, ως πλήθη τελούσαν αέναα θαυμάτων πάσιν τοις προσκυνούσιν την Θείαν ΧάρΐΥ Της.

Μόνην εν ταις θλίψεσιν αρωγόν και θερμόν προστάτην, αντιλήπτο- ρα, βοηθόν έχομεν εν πασιν Πανάχραντε μας Μήτερ σπεύσον και μη πα- ρίδεις χρείαν των τέκνων Σου.

Χαίρε η γεννήσασα Λυτρωτήν ημίν και Σωτήρα τον Δοτήρα των αγαθών, Πύλη γαρ εδόθης πιστών εις Σωτηρίαν, η Κεχαριτωμένη, Χαίρε Θεόνυμφε

Τι ανταποδώσωμεν οι πιστοί δούλοι Σόυ Παρθένε αντί της χάριτος Σου πολλής ήνπερ έδωσας μας χαρισαμένη Μήτερ Εικόνα Σου Αγίαν ως πλούτον άφθορον

Πάσοι των Αγγέλων αι Στρατιαί...

Ήχος Β Πάντων προστατεύεις Αγαθή

Πάντων προστατεύεις ο Σεπτή, τον καταφευγόντων εν πίστει τη κραταιά Σου χειρί. άλλων γαρ ουκ έχομεν αμαρτωλοί εν κινδύνοις και θλίψεσιν αεί μεσιτείαν οι κτατακαμπτόμενοι υπό πταισμάτων πολλών. Εικοσιφοίνισσα Μήτερ. Συ υπάρχεις. Άχραντε. σπεϋσον δυσωπούμεν ρύσασθαι τους δούλους Σου.

Ήχος Πλ. Α’

Δέσποινα πρόσδεξε τας δεήσεις των δούλων Σου και λύτρωσε ημάς από πάσης ανάγκης και θλίψεως.

ΉχοςΒ'

Την πάσαν ελπίδα μου εις Σε ανατίθημι, Μήτερ του Θεού φύλαξον ημάς υπό την σκεπήν Σου.


Δι ευχών ……