Σελίδα 2 από 2

Re: Τίμιος Πρόδρομος...

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Ιαν 06, 2018 8:05 pm
από ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Στο κατά Ματθαίον: Κεφ. 11, στ. 13, αναφέρει: "πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ νόμος ἕως ᾿Ιωάννου προεφήτευσαν". Ίσως λοιπόν ο Ιωάννης να επισφραγίζει με τη δράση του την περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης και να είναι το αποκορύφωμα και η κατακλείδα αυτής. Αλλά το ερώτημα γιατί να μην αξιωθεί και της νέας Διαθήκης εν ζωή ων, παραμένει. Όμως αυτά ανήκουν μάλλον στις ανεξιχνίαστες βουλές του Κυρίου.

Re: Τίμιος Πρόδρομος...

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Ιαν 06, 2018 8:10 pm
από Μάνος
Μα ουσιαστικά αυτό είναι, Πρόδρομος της Καινής Διαθήκης είναι η Παλαιά Διαθήκη που επισφραγίζεται με την ενανθρώπιση Του Κυρίου και εκεί ξεκινάει η Καινή Διαθήκη.

Re: Τίμιος Πρόδρομος...

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Ιαν 06, 2018 8:23 pm
από Πέτρος
ΣΤΑΜΑΤΗΣ έγραψε:Υπάρχουν όμως νομίζω κάποια σημεία που χρειάζονται ακόμα διευκρίνιση. Για παράδειγμα γιατί να μην αξιωθεί και ο Ιωάννης της Πεντηκοστής όπως την αξιώθηκαν οι άλλοι μαθητές και η Θεοτόκος; Επίσης ο Χριστός εμεγάλυνε τον Ιωάννη, αλλά είπε και πως "ο ελάχιστος στη Βασιλεία του Θεού μείζον αυτού εστί". Γιατί λοιπόν να μην αξιωθεί κι αυτός της Βασιλείας του Θεού εν ζωή;

Τι διευκρίνιση; Τώρα βάζεις άλλο ερώτημα Σταμάτη.
Πρώτα είπες γιατί ο Τίμιος Πρόδρομος δεν τα παράτησε όλα για να ακολουθήσει τον Κύριο και να γίνει μαθητής Του, τώρα ρωτάς γιατί δεν αξιώθηκε της Πεντηκοστής και της βασιλείας του Θεού εν ζωή.

Re: Τίμιος Πρόδρομος...

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Ιαν 06, 2018 9:44 pm
από ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Όχι, δε βάζω άλλο ερώτημα, το ένα είναι συνακόλουθο του άλλου. Αν ο Ιωάννης ακολουθούσε το Χριστό, (υποθετικά μιλώντας) θα μπορούσε ν' αξιωθεί της Πεντηκοστής, δηλαδή της Βασιλείας του Θεού εν ζωή, όπως οι υπόλοιποι μαθητές και η Θεοτόκος! Αυτό λέω ο αμαρτωλός.

Για την πληρέστερη αποκατάσταση βέβαια της αλήθειας περί του ιερού προσώπου του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, παραθέτω αυτούσια και την αναφορά που κάνει ο ίδιος ο Κύριος για το πρόσωπό του, απ' το κατά Ματθαίον (Κεφ. 11, στ. 7-15): "Τούτων δὲ πορευομένων ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ ᾿Ιωάννου· τί ἐξήλθετε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; 8 ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν. 9 ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; προφήτην; ναὶ λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου. 10 οὗτος γάρ ἐστι περὶ οὗ γέγραπται· ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. 11 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ· ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστιν. 12 ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν. 13 πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ νόμος ἕως ᾿Ιωάννου προεφήτευσαν. 14 καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν ᾿Ηλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι. 15 ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω".

Re: Τίμιος Πρόδρομος...

Δημοσιεύτηκε: Δευτ Ιαν 08, 2018 10:50 pm
από Πέτρος
Το ότι είναι συνακόλουθο δεν σημαίνει ότι δεν είναι διαφορετικό ερώτημα.

Έπρεπε να είναι μαθητής του Κυρίου ο Τίμιος Πρόδρομος για να αξιωθεί της Πεντηκοστής εν ζωή;