Εκκλησία και παλαιό ημερολόγιο

Ανάλυση θεμάτων που αφορούν τις αιρέσεις

Συντονιστές: Anastasios68, Νίκος, johnge

Άβαταρ μέλους
Achilleas
Δημοσιεύσεις: 2088
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 27, 2012 7:09 pm

Εκκλησία και παλαιό ημερολόγιο

Δημοσίευσηαπό Achilleas » Πέμ Δεκ 06, 2012 2:58 pm

Εκκλησία και παλαιό ημερολόγιο

Εικόνα

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ


Τα ημερολόγια δεν σώζουν τον άνθρωπο
(αποσπάσματα επιστολών, απλοποιημένα)


... Ούτε ο Χριστός ούτε οι Άγιοι Απόστολοι, ούτε οι Άγιοι Πατέρες μας εδίδαξαν ότι θα μας σώσουν τα ημερολόγια. Μας εδίδαξαν ότι θα μας σώσει η πίστη και τα καλά έργα... Δεν εθίχθη ούτε η Πίστις ούτε τα μυστήρια ούτε έγιναν φράγκοι και άπιστοι όσοι ακολούθησαν το νέο ημερολόγιον ... Ο πιστεύσας και βαπτισθείς εις τον Χριστόν θα σωθεί και όχι όποιος πιστεύη εις το ημερολόγιον, το χρονόμετρον... Εκείνο το οποίο βλάπτει είναι το να μην υπάρχει συμφωνία στην Πίστη, στο βάπτισμα, στη Θεία Μυσταγωγία και τα άλλα Μυστήρια.

Τα ημερολόγια δεν σώζουν τον άνθρωπο, και οι Άγιοι δια της Πίστεως ευηρέστησαν τον Θεόν και ηγίασαν και όχι δια ημερολόγια.

***

Το ημερολόγιο δεν είναι Θεός, ούτε όλοι οι νόμοι κρέμονται απ΄αυτό... Ο Κύριος πουθενά εις το ιερόν Ευαγγέλιον δεν αναφέρει ότι θα μας σώσει το παλαιόν ημερολόγιον. Ποιός από τους Αγίους Αποστόλους και Πατέρας εκήρυξεν ημερολόγια;
Δεν πρέπει να νομίζωμεν ότι η Ορθοδοξία και η Χριστιανοσύνη έγκειται εις το ημερολόγιο και χωρίς αυτό δεν υπάρχει σωτηρία. Το ημερολόγιο δεν είναι Θεός αλλά παράδοσις, το Δε Ευαγγέλιο δεν λέγει δια ημερολόγια. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας δεν ηγίασαν δια το ημερολόγιο ούτε το παλαιό ούτε το νέο, αγίασαν δια την Πίστιν του Χριστού την αγίαν και δια τα καλά των έργα, τα οποία έλαμπαν σαν τον ήλιον.

***

Όσοι πιστεύουν και φρονούν ότι χωρίς το ημερολόγιον μυστήριον δεν τελειοί το Άγιον Πνέυμα, αυτοί όχιν μόνον είναι αιρετικοί καιπλανεμένοι, αλλά και ημερολάτραι και χρονολάτραι.

***

Ο Χριστός όταν ήρθε εις τον κόσμον δεν εδίδαξεν ημερολόγια. Ας μας πουν εις ποιο κεφάλαιον ή στίχον του ευαγγελίου, λέγει ο Χριστός θα μας σώσει το ημερολόγιον. Όσοι από τους παλαιοημερολογίτας φρονούν ότι το ημερολόγιον είναι ισοδύναμον και ανώτερον από το Άγιον Πνεύμα και ότι τα μυστήρια τα τελειώνει το ημερολόγιον πλανώνται οι δυστυχείς και αμαρτάνουν.

***

Ο Θεός δεν τιμωρεί τους ανθρώπους δια τα ημερολόγια, αλλά δια τις αμαρτίες και τις κακίες τους.

***

Ο Θεός έκαμεν τον κατακλυσμόν, έκαυσεν τις πόλεις των Σοδόμων για τις αμαρτίες των ανθρώπων εκείνων και όχι για ημερολόγια και όλες οι τιμωρίες που δοκιμάζει η ανθρωπότης δεν είναι για το ημερολόγιο, αλλά για το ότι έχει πληθυνθεί η ανομία και έχει ψυγεί η αγάπη.

***

Το ζήτημα του ημερολογίου δεν είναι το σπουδαιότερον, επειδή δεν είναι ούτε Θεός ούτε πίστις ούτε απ' αυτό εξαρτάται η σωτηρία του ανθρώπου... (παράδειγμα Παύλος, Κορνήλιος, Ταβιθά...) Όλοι όσοι εσώθησαν και όσοι μέλλουν να σωθούν, θα σωθούν από την πίστιν στο Θεον, την αγάπη και τα καλά τους έργα.

***

Είναι διηρεμένοι σε πολλές μερίδες παρατάξεις και η μια δεν δέχεται την άλλην. Κρατούν σφιχτά το ημερολόγιον, την αγάπην όμως, το κεφάλαιον των αρετών, περιφρονουν.

***

...Εγώ είμαι εναντίον της απερισκέπτου και παρανόμου εισαγωγής του νέου ημερολογίου, και επί 50 έτη (εγράφη το 1978) αγωνίζομαι δια την επεναφοράν του παλαιού ημερολογίου, όχι διότι πιστεύω ότι μόνο δια του ημερολογίου θα σωθώ, αλλά δια την ειρήνη και ομόνοια της Εκκλησίας.

Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές Του «πορευθέντες εις το κόσμον άπαντα κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτίση, ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται, ο Δε απιστήσας κατακριθήσεται» (Μαρ. 16,15) και «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς, τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην υμίν» (Ματθ. 28,19). Κυρήξατε τους είπε το Ευαγγέλιον, όχι το παλαιόν ημερολόγιον και ο πιστεύσας και βαπτισθείς εις το όνομα της Αγίας Τριάδος όχι εις το παλαιόν ημερολόγιον. Αγωνίζομαι και θα αγωνίζομαι μέχρι τελευταίας μου αναπνοής δια να επέλθη ομόνοια και ειρήνη εις την Εκκλησίαν. Και οι Άγιοι 318 θεοφόροι Πατέρες που εθέσπισαν και μας παρέδωσαν το Ιουλιανόν ημερολόγιον δεν μας είπον, σας παραδίδομαι το ημερολόγιον δια να σωθήτε και ότι χωρίς αυτό τα μυστήρια είναι άκυρα(!). Μας το παρέδωσαν δια να γιορτάζουν οι Χριστιανοί την εορτήν του Πάσχα ομού...

...Αγαπητέ...επειδή θέλω να σε ωφελήσω σε παρακαλώ να μου είπης ποιος σε έδωκε τον τίτλον ότι είσαι γνήσιος ορθόδοξος Χριστιανός! Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός; Δεν το πιστεύω διότι ο κύριος εδίδαξε τους μαθητάς αυτού, όταν ποιήσουν πάντα, να λέγουν ότι είναι άχρειοι δούλοι και έπραξαν εκείνο που όφειλαν να πράξουν. Οι Άγιοι Απόστολοι ήταν ταπεινοί και έλεγαν εαυτούς ελαχίστους, ο Δε κορυφαίος των μαθητών, ο έως τρίτου ουρανού αναβάς έλεγε, ότι ήταν ο ελάχιστος των Αποστόλων, το έκτρωμα της φύσεως και ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο αμαρτωλούς σώσαι, ον πρώτος ήτο εκείνος.

Ο Κύριος δίδαξε εις πάντας και εις ημάς την ταπείνωσιν. «Μάθατε απ' εμού μας είπε, ότι πράος ειμί και ταπεινός τη καρδία και ευρήσετε ανάπαυσιν ταις ψυχαίς ημών». Την υπερηφάνια την εδίδαξε και την διδάσκει ο παμπόνηρος και παγκάκιστος διάβολος. Και ακριβώς δι' αυτό μας παρήγγειλε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός να μάθωμεν την ταπείνωσιν και να τον παρακαλούμεν καθ΄εκάστην και λέγωμεν, Κύριε «μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού».

...Όσας Δε αντέγραψας από το Πηδάλιον της Εκκλησίας γνώμας και αποφάσεις των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων και θεοφόρων Πατέρων είναι τελείως άσχεται με το παλαιόν ημερολόγιον, καθότι αι Άγιαι Οικουμενικαί Σύνοδοι δεν συνεκροτήθησαν δια το παλαιόν ημερολόγιον, αλλά δια άλλα ζηήματα. Αι Άγιαι Οικουμενικαί Σύνοδοι συνεκροτήθησαν από το έτος 325 έως το 783, η δε μεταβολή του εορτολογίου έγινε το 1924. Ουδεμία Οικουμενική Σύνοδος ησχολήθη με το παλαιόν και νέον εορτολόγιον, μόνον η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος ώρισε τα περί της εορτής του Πάσχα, και ο οποίος όρος κατά την γνώμην πολλών διδασκάλων της Εκκλησίας μας δεν φυλάττεται, αλλ' αυτό δεν βλάπτει ου΄δε ποσώς την πίστιν. Ο Δε θείος Χρυσόστομος, όστις ήκμασεν εγγύς μετά την Α' Οικουμενικήν Σύνοδον, λέγει : « Χρόνων ακρίβειαν και ημερών παρατήρησιν δεν ηξεύρει η του χριστού Εκκλησία, επειδή οσάκις τρώγει τις τον ζωοποιόν Άρτον τούτον και το ποτήριον τούτο πίνει, καταγγέλει τον θάνατον του Κυρίου και Πάσχα επιτελεί». Και ο ιερός Νικόδημος, ερμηνευτής των ιερών κανόνων λέγει: Δεν φροντίζειν ο Χριστός και η Εκκλησία δια τοιαύτην παρατήρησιν χρόνων και ημερών πάρεξ δια μοναχήν ομόνοιαν και ειρήνην. Τι λοιπόν αναφέρεις Αγίας Συνόδους και Αγίους Πατέρας ακμάσαντας προ χιλίων ετών δια να στηρίξεις την πλάνην σου δια το παλαιόν και το οποίον λατρεύεις ως Θεόν δια να μην είπω και περισσότερον, εφ' όσον παραδέχεσαι και πιστεύεις, ότι χωρίς το παλαιόν εορτολόγιον ούτε μυστήριον τελείται. Άρα δέχεσαι ότι το Πανάγιον Πνεύμα δια να τελειώσει μυστήριον πρέπει να έχει συνεπίκουρον και το άγιον παλαιόν ημερολόγιον!!! Φευ, της πλάνης και κακοδαιμονίας!!!

Το μεν παλαιόν ημερολόγιον το ονομάζεις Άγιον, το Δε νέον, Βάαλ. Και το παλαιόν ημερολόγιον έχει ημέρας, και το νέον. Όλας τας ημέρας τας εποίησεν ο Κύριος,όλαι είναι καλαί και άγιαι. Διατί λοιπόμ συ τας μεν ονομάζεις αγίας και καλάς, τας Δε ονομάζεις Βαάλ και κακάς; Αλλ' ως φαίνεται ο φανατισμός και η εμπάθεια σας έχει σκοτίσει το λογικόν και δεν αισθάνεσθαι τι λέγετε... μείς προσκυνούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδαν Ομοούσιον και αχώριστον, πιστεύομεν, προσκυνούμεν και τον αληθή Θεόν και Ποιητήν των απάντων και εις Αυτόν κλίνομεν γόνυ, εαν και αμαρτωλοί ήμεθα. Εσεις όμως,... προσκυνείτε και λατρεύετε ως Θεόν, και το παλαιόν ημερολόγιον. Η αληθής όμως ομολογία του Χριστιανού είναι να πιστεύει εκείνα τα οποία διαλαμβάνει το Άγιον Σύμβολον της Πίστεως ημών... Το ιερόν Σύμβολον δεν διαλαμβάνει να πιστεύομεν και εις ένα παλαιόν ημερολόγιον το εφευρεθέν υπό του ειδωλολάτρου Σωσιγένους και θεσπισθέν επί του επίσης ειδωλολάτρου αυτοκράτορος Ιουλίου Καίσαρος και ότι άνευ του παλαιού εορτολογίου δεν υπάρχει σωτηρία.

Νομίζεις ότι εάν φυλάξεις το παλαιόν ημερολόγιον εφύλαξας όλον τον νόμον, είσαι γνήσιος ορθόδοξος διότι κατά τη γνώμη σου όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμωνται στο παλαιόν εορτολόγιον; Αλλά εάν ως λοικός και συνετός στοχασθής καλώς τας καταφρονήσεις που κάμνεις εις άλλας παραδόσεις της Αγίας μας Εκκλησίας, τας παρακοάς που κάμνεις εις τον νόμον του Θεού και τας εντολάς Του, τας παρακοάς που κάμνεις εις τας συμβουλάς και νουθεσίας του Πνευματικού σου Πατρός, θα ίδεις ότι εκείνα μεν είναι κάμηλος, το δε ημερολόγιον κώνωψ. Ουαί σοι, ότι διυλίζεις τον κώνωπα, την δε κάμηλον καταπίνεις. Άκουσον δι' υστάτην φοράν και πρόσεξε τοις λεγομένοις. Το τέλος πάντων ημών ήγγικεν, μεθ' ολίγον θα αναχωρήσωμεν και θα παρασταθώμεν ενώπιον του Απροσωπολήπτου και δικαίου Κριτού να δώσωμενλόγον των πράξεών μας, ο οποίος θα μας εξετάση όχι εάν εφυλάξαμεν τα ημερολόγια, αλλά τας εντολάς Του, εάν εποιήσαμεν έργα καλά, πράξεις αγαθάς, εάν εφυλάξαμεν την πίστιν μας.

Κατανόησων, αγαπητέ, την πλάνην σου, μετανόησον και γίνου ταπεινός και μη επαίρεσαι επί ημερολογίοις, ότι δήθεν είσαι και ομολογητής. Οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Μάρτυρες και οι όσιοι Πατέρες ηγίασαν ουχί δια πλαιά και νέα ημερολόγια, αλλά δια την θερμήν πίστιν και ολόψυχον αγάπην τηνοποίαν είχον προς τον Εσταυρομένον και γλυκύτατον Ιησούν Χριστόν τον Θεόν ημών...

Ως φαίνεταιέχετε το φρόνημα ότι το παλαιόν εορτολόγιον τα συγχωρεί όλα, και πορνείας και μοιχείας και φθόνους και συκοφαντίας και ψεύδη και κατηγορίας και όλας τας άλλας αμαρτίας...

Ο Χριστός, οι Άγιοι Απόστολοι και Άγιοι Πατέρες δεν όρισαν η άφεση των αμαρτιών να παρέχεται δια του παλαιού εορτολογίου, αλλά όταν συναισθανθή ο αμαρτωλός τας αμαρτίας του, εξομολογηθεί μετά συντριβής και κατανύξεως τας αμαρτίας του εις τον πνευματικόν ιερέα, μισήση αυτάς και αποφασίση εις το εξής, όσον το δυνατόν, να μην αμαρτήση, τότε και μόνον δίδεται η άφεσις, ενώ συ ο μοναχός ... συγχωρείς τας αμαρτίας των ανθρώπων αρκεί να πηγαίνουν με το παλαιόν ημερολόγιον... Πολλοί ανεφάνησαν κατά καιρούς νεωτερισταί και εισήγαγον νεωτερισμούς, αλλά τοιούτος νεωτερισμός ως ο υμέτερος εκ του αιώνος ουκ ηκούσθη.

Ο Θεός να σε συγχωρήση, διότι ουκ οίδας τι λέγεις και τι πράττεις.

Ο Όσιος Φιλόθεος της Πάρου τεύχος 2 Μάιος - Αύγουστος 2001 Εκδόσεις "Ορθόδοξος Κυψέλη

http://www.impantokratoros.gr/5E7030DC.el.aspx


Μακάριοι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην.

Άβαταρ μέλους
Iwannhs Doykas
Δημοσιεύσεις: 160
Εγγραφή: Σάβ Αύγ 04, 2012 4:15 pm
Τοποθεσία: Πίσω από τα βόρεια σύνορα
Επικοινωνία:

Re: Εκκλησία και παλαιό ημερολόγιο

Δημοσίευσηαπό Iwannhs Doykas » Πέμ Δεκ 06, 2012 11:00 pm

Anyhow, we have now "prayer schism" which is, by my humble opinion impermissible.
You celebrate Saint Nicholas and we celebrate Saint Amfilochios, when in two weeks we will celebrate Saint Nicholas you will celebrate someone else. When we fasting you eat artisimo, and vice versa. Greeks will celebrate Hristoygena and have joy we will be in mid of nisteia.
Nomizw oti ayto den einai kalo and that we should be united because we are one Church.

What to do now ? I see tree options.
1. Greek churches who without consent of all other churches took this step to go back to Old Calendar.
2. Slavic churches, Mounth Athos, Patriachat of Jerusalem to take papical calendar.
3. Or because mathematicians , astronomists and other scientists can now make more precise calendar then ever, to create new modern calendar and all Orthodox churches to go over on a new one calendar.

To underline, not to be misunderstand, I agree that Calendar is not question of dogma, and I have nothing against nor Julian nor Papical calendar. But I think that all Orthodox should celebrate Hristoygena, Saint Nicholas, Saint Demetrios... together and to have νηστεία at the same time.


Servos

Άβαταρ μέλους
Νίκος
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 6515
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 27, 2012 11:05 am
Τοποθεσία: Κοζάνη

Re: Εκκλησία και παλαιό ημερολόγιο

Δημοσίευσηαπό Νίκος » Σάβ Δεκ 08, 2012 9:49 pm

Αχιλλέα και Γιάννη, το ότι η διαφορά μεταξύ του παλαιού και του νέου εορτολογίου δεν είναι δογματική, φαίνεται από την αγαστή συνύπαρξη Ορθόδοξων Εκκλησιών, που χρησιμοποιούν το ένα ή το άλλο εορτολόγιο. Μάλιστα χιλιάδες πιστοί επισκέπτονται κάθε χρόνο το Άγιο Όρος και ζουν λίγες μέρες με το παλαιό εορτολόγιο, ενώ τον υπόλοιπο χρόνο εορτάζουν τους α=Αγίους σύμφωνα με το παλιό εορτολόγιο.

Σημασία έχει ότι είμαστε όλοι μέλη της ίδιας Εκκλησίας και ότι τιμούμε τους ίδιους Αγίους και όχι το πότε τους τιμούμε. Θεωρώ ότι πράγματι υπάρχει ένα πρακτικό πρόβλημα στο να θυμόμαστε πότε γιορτάζει ένας φίλος μας, που χρησιμοποιεί διαφορετικό εορτολόγιο από το δικό μας, αλλά βρε αδερφέ δεν χάθηκε κι ο κόσμος γι αυτό. Προσωπικά διαθέτω ημερολόγιο αγιορείτικο, που έχει τις εορτές και με τα δύο ερορτολόγια :) .

Επειδή υπάρχουν μέλη μας, που ανήκουν στο παλιό εορτολόγιο, θα ήθελα η συζήτηση για το θέμα αυτό να κλείσει εδώ.


Ο Θεός, ιλάσθητί μοι τώ αμαρτωλώ και ελέησόν με.

Zenon
Δημοσιεύσεις: 113
Εγγραφή: Τετ Αύγ 01, 2012 3:07 pm

Re: Εκκλησία και παλαιό ημερολόγιο

Δημοσίευσηαπό Zenon » Τρί Σεπ 17, 2013 11:08 am

Φοβερό όραμα του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού περί των «ζηλωτών».
Δημοσιεύθηκε: 17 Σεπτεμβρίου 2013

Εικόνα


Όταν άλλαξε το ημερολόγιον και η Εκκλησία ακολούθησε το νέον ημερολόγιον, το Άγιον Όρος, ένεκα της παραδόσεως διετήρησε την χρήσιν του παλαιού ημερολογίου, χωρίς όμως να διακόψη καί την επικοινωνίαν και εξάρτησίν του από το Οικουμενικόν Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως.
Μερικοί αγιορείτες μοναχοί, αυτοτιτλοφορούμενοι ”ζηλωτές”, εξ αιτίας της αλλαγής του ημερολογίου διέκοψαν την πνευματικήν επικοινωνίαν τους με το Πατριαρχείον και το υπόλοιπο Άγιο Όρος. Δεν συμμετείχον εις τα Λειτουργίας, τας πανηγύρεις, ούτε και επικοινωνούσαν με τους υπόλοιπους πατέρας.

Ο Γέροντας Ιωσήφ ελυπείτο πολύ δι’ αυτήν την κατάστασιν.
Με πολύ πόνον έκρουε την θύραν του θείου ελέους και ο Πανάγαθος Θεός δεν παρέβλεψε την ταπεινήν δέησίν του.

Εις την έντονην αυτήν προσευχήν, διηγείται ο μακάριος Γέροντας Ιωσήφ, με επήρε ο ύπνος.

“Τότε βρέθηκα ξαφνικά μόνος μου, επάνω εις ένα μικρό κομμάτι βράχου του Αγίου Όρους, μέσα εις την θάλασσαν, που ταλαντευόταν από στιγμή σε στιγμή να βυθισθεί καί νά μέ πνίξει…

Τρόμαξα και σκέφτηκα, ότι αφού αυτό αποκόπηκε από το σύνολον και ταλαντεύεται, σε λίγο θα βυθισθή και εγώ θα χαθώ.

Τότε με ένα δυνατόν πήδημα βρέθηκα εις το σταθερόν μέρος του βουνού.

Πράγματι, το μικρόν κομμάτι του βράχου που ευρισκόμουν, το κατέπιε η θάλασσα και εγώ εδόξασα τον Άγιον Θεόν, που με έσωσεν από τον όλεθρον!
Αμέσως συνέδεσα το όνειρον με το θέμα που με απασχολούσε και παρακαλούσα Τον Κύριον, ώστε να μη με αφήσει να πλανηθώ εις την κρίσιν μου”.

Τότε, άκουσα μία Θεία φωνή να μού λέγει:

”Η Εκκλησία ευρίσκεται εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως”.

Αυτό συνετέλεσε στήν επιστροφή τού Γέροντος Ιωσήφ μαζί μέ τους άλλους Αγιορείτες Πατέρες, αφήνοντας τούς ακραίους ζηλωτές…

Αλλά καί ό γνωστός Αγιορείτης πνευματικός παπα Εφραίμ ο Κατουνακιώτης διηγείτο, ότι έβλεπε πάντοτε την θείαν Χάριν εις την Θείαν Λειτουργίαν να καθαγιάζει τα Τίμια Δώρα, σε Σώμα και Αίμα του Χριστού.

Όμως, όσον διάστημα ήταν με τους ζηλωτές έβλεπε κάτι σάν κάλυμμα μπροστά του, το οποίον τον εμπόδιζε να βλέπει ευκρινώς την θείαν Χάριν. Το κάλυμμα αυτό έφυγε, όταν ό ίδιος επανήλθεν εις την ζώσαν Εκκλησίαν τού Αγιορείτικου Παλαιού Ημερολογίου, απομακρυνόμενος οριστικά από τούς ζηλωτές….

(Πνευματικαί εμπειρίαι Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού – ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ) Έκδοσις ”ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ” 2005. (σελ. 200).

Πηγή: pentapostagma.grGiorgos-T
Δημοσιεύσεις: 22
Εγγραφή: Παρ Νοέμ 18, 2016 2:43 pm

Παλαιοημερολογίτες

Δημοσίευσηαπό Giorgos-T » Πέμ Δεκ 15, 2016 2:11 pm

Είμαι παλαιοημερολογίτης 22 ετών.Σε εμάς οι νεόι είναι θρήσκοι και οι πιστοί ζούνε κοντά στην εκκλησία και χριστιανικά.Αντίθετα από τους νεοημερολογίτες που απομακρύνονται από την εκκλησία τσιτσιδώνονταιι κτλ...Αφού η παλιοημερολογίτες είμαστε τόσο πιστοί γιατί δεν έρχεστε οι νεοημερολογίτες στο γνήσιο ημερολόγιο;Εσείς πως βλέπετε τους παλαιοημερολογίτες;Άβαταρ μέλους
Anastasios68
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 3587
Εγγραφή: Πέμ Ιούλ 26, 2012 10:31 am
Τοποθεσία: Πεύκη
Επικοινωνία:

Re: Παλαιοημερολογίτες

Δημοσίευσηαπό Anastasios68 » Δευτ Δεκ 19, 2016 6:41 pm

Αδελφέ μου, γιατί μας κρίνεις; Εφόσον είσαι στη σωστή πλευρά όπως ισχυρίζεσαι, δεν έχεις ακούσει το «μη κρίνετε, ίνα μη κριθήτε»;


«ὃς δ' ἂν εἲπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, ῥακά, ἒνοχος ἒσται τῷ συνεδρίῳ»
Κατά Ματθαῖον, Κεφ. 5, 22

Giorgos-T
Δημοσιεύσεις: 22
Εγγραφή: Παρ Νοέμ 18, 2016 2:43 pm

Re: Εκκλησία και παλαιό ημερολόγιο

Δημοσίευσηαπό Giorgos-T » Τετ Δεκ 21, 2016 10:49 pm

Δε κρίνω κακοπρόσίρετα αλλά γιατί σας βλέπω να παίρνετε λαθος δρόμο...Άβαταρ μέλους
Anastasios68
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 3587
Εγγραφή: Πέμ Ιούλ 26, 2012 10:31 am
Τοποθεσία: Πεύκη
Επικοινωνία:

Re: Εκκλησία και παλαιό ημερολόγιο

Δημοσίευσηαπό Anastasios68 » Πέμ Δεκ 22, 2016 1:46 pm

Και πιστεύεις πως έχεις από κάπου το δικαίωμα να κρίνεις εσύ αν εμείς έχουμε πάρει λάθος δρόμο ή όχι; Αυτό που λες, από μόνο του δεν αποτελεί κατάκριση και υπερηφάνεια;


«ὃς δ' ἂν εἲπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, ῥακά, ἒνοχος ἒσται τῷ συνεδρίῳ»
Κατά Ματθαῖον, Κεφ. 5, 22

Άβαταρ μέλους
Νίκος
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 6515
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 27, 2012 11:05 am
Τοποθεσία: Κοζάνη

Re: Εκκλησία και παλαιό ημερολόγιο

Δημοσίευσηαπό Νίκος » Κυρ Δεκ 25, 2016 7:37 pm

Στα πρώτα βήματα αυτού του φόρουμ είχαν γίνει μακρές συζητήσεις ανάμεσα στα μέλη που ανήκαν στο παλιό ημερολόγιο και στους υπόλοιπους που ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία (νέο ημερολόγιο λες εσύ). Δεν βγήκε άκρη, επειδή το θέμα του εορτολογίου δεν είναι δογματικό και η ύπαρξη των σεκτών του λεγόμενου παλιού ημερολογίου στηρίζεται κυρίως σε "προφάσεις εν αμαρτίαις". Έτσι τα περισσότερα μέλη που ανήκαν στο παλιό ημερολόγιο αποχώρησαν οικειοθελώς. Δεν είναι αναγκαίο Γιώργο να συμβεί το ίδιο και με σένα, επειδή τα θέματα που συζητάμε προσπαθούμε να τα βλέπουμε με ορθόδοξο τρόπο και με βάση τις Παραδόσεις της Εκκλησίας μας. Αν όμως ο σκοπός που ήρθες στην παρέα μας είναι να μας "προσηλυτίσεις" στο παλιό ημερολόγιο, έχεις χτυπήσει λάθος πόρτα.


Ο Θεός, ιλάσθητί μοι τώ αμαρτωλώ και ελέησόν με.

Άβαταρ μέλους
Stauros
Δημοσιεύσεις: 19
Εγγραφή: Πέμ Δεκ 22, 2016 11:36 am
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Re: Εκκλησία και παλαιό ημερολόγιο

Δημοσίευσηαπό Stauros » Παρ Δεκ 30, 2016 2:07 am

Nikos έγραψε:μέλη που ανήκαν στο παλιό ημερολόγιο και στους υπόλοιπους που ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία (νέο ημερολόγιο λες εσύ)


Διαφωνώ. Διαβάζοντας ακόμα και το μακαριστό πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκο στην πρώτη σελίδα, δεν υπάρχει ένας τέτοιος γενικός πνευματικός διαχωρισμός. Διαχωρισμός υπάρχει όντως θεσμικά, και εύχομαι, μακάρι ο Κύριος να ευλογήσει κάποια στιγμή την εξαφάνιση αυτού του θεσμικού θέματος και κυρίως της διχόνοιας και της μεγάλης πικρίας που πολλοί γεύονται από αυτήν. :D Είναι άσχημο έργο η μνήμη ενός Αγίου, μίας Αγίας να γίνεται πηγή έριδας.

Στα "περί κρίσεως", είναι νομίζω εύκολο να εμπλακεί κανείς σε έναν φαύλο κύκλο να μην εκφράζεται υπό τον φόβο να μην κατηγορηθεί ως κριτής. Όποιος έχει διάκριση, αποφεύγει βέβαια και αυτόν το σκόπελο οπότε δικαιώνονται οι Άγιοι Πατέρες μας για την εξύμνηση αυτής της αρετής, διαχρονικά.

Giorgos-T έγραψε:Είμαι παλαιοημερολογίτης 22 ετών.Σε εμάς οι νεόι είναι θρήσκοι και οι πιστοί ζούνε κοντά στην εκκλησία και χριστιανικά.Αντίθετα από τους νεοημερολογίτες που απομακρύνονται από την εκκλησία τσιτσιδώνονταιι κτλ...Αφού η παλιοημερολογίτες είμαστε τόσο πιστοί γιατί δεν έρχεστε οι νεοημερολογίτες στο γνήσιο ημερολόγιο;Εσείς πως βλέπετε τους παλαιοημερολογίτες;

Για να τσιτσιδωνόμαστε σε εσάς μας φωνάζεις; :lol: Κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για ό,τι κάνει. Αν έχετε πίστη και είστε όντως κοντά, να εύχεστε θερμά να γίνει το θέλημά Του και να έρθει στις καρδιές όλων, και να ενωθούμε ορθόδοξα όλοι οι άνθρωποι για να δοξάζουμε τον υπέροχο Κύριο.
Επιστροφή στο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: 0 και 0 επισκέπτες